Long An giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt gần 90%


Long An đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 90% vốn năm 2023

Đến nay, UBND tỉnh phân bổ trên 9.845 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý trên 7.600 tỉ đồng, nguồn vốn cấp huyện quản lý trên 2.200 tỉ đồng.

Từ nguồn vốn phân bổ này, đã giải ngân được trên 8.832 tỉ đồng, đạt gần 90% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân trên 82%).

Trong 30 chủ đầu tư, có 5 chủ đầu tư giải ngân đạt 100% kế hoạch; 8 chủ đầu tư giải ngân đạt trên 95% kế hoạch; 8 chủ đầu tư giải ngân từ 85% đến 95% kế hoạch; 9 chủ đầu tư giải ngân dưới 85% kế hoạch.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm và trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành phải nghiêm túc, quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư công; đồng thời, tăng cường giao trách nhiệm cho cá nhân phụ trách cụ thể gắn với chất lượng và tiến độ hoàn thành dự án.

Các chủ đầu tư và các cấp, các ngành chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ và tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Chủ đầu tư chủ động thường xuyên rà soát khối lượng thực hiện đủ điều kiện để nghiệm thu và lập thủ tục thanh toán, quyết toán; đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công, chủ động rà soát nhu cầu sử dụng vốn năm 2023 của từng dự án để đề xuất điều chuyển từ dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang dự án đang có nhu cầu bổ sung vốn.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để giải quyết, xử lý theo quy định. Công tác báo cáo được thực hiện theo định kỳ và đột xuất đầy đủ theo quy định./.

Nguồn: Báo Long An