Phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An


Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Long An để thay thế Nghị quyết số 64 năm 2017 của HĐND tỉnh về quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, trương trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI

Theo đó, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và xã về BVMT. Đối với ngân sách cấp tỉnh, nhiệm vụ chi BVMT gồm việc quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải; xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường; xây dựng hạ tầng kỹ thuật BVMT; trang thiết bị để BVMT; quan trắc môi trường; kiểm tra, thanh tra, giám sát về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; BVMT di sản thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động quy định tại Điều 73 Luật Đa dạng sinh học thuộc trách nhiệm của tỉnh; công tác truyền thông, nâng cao ý thức BVMT; hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về BVMT và các hoạt động quản lý nhà nước về BVMT khác thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chi của ngân sách các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An gồm quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải như điều tra, thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập danh mục chất ô nhiễm, chất thải rắn, nguồn ô nhiễm; đánh giá, dự báo tình hình phát sinh thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cấp huyện; hỗ trợ phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý các loại chất thải khác phát sinh trên địa bàn cấp huyện.

Công tác xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường gồm các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt sông, kênh, rạch trên địa bàn cấp huyện cùng các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật BVMT; trang thiết bị để BVMT; quan trắc môi trường; kiểm tra, thanh tra, giám sát về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và theo quyết định của cấp có thẩm quyền;...

Riêng nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã gồm chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT; hỗ trợ hoạt động phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; xây dựng các mô hình về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và chi hỗ trợ công tác kiểm tra về BVMT của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường./.

Nguồn: Báo Long An