Văn bản pháp luật

STT Ký hiệu
văn bản
Cơ quan
ban hành
Tóm tắt Ngày ban hành Tải về
01 47/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành 25/10/2019
02 43/2019/QĐ-UBND UBND Long An Quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Long An 14/10/2019
03 44/2019/QĐ-UBND UBND Long An Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An 15/10/2019
04 45/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An 18/10/2019
05 46/2019/QĐ-UBND UBND Long An Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An 21/10/2019
06 40/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 19/09/2019
07 41/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và các mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An 03/10/2019
08 42/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An 07/10/2019
09 38/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An 17/09/2019
10 38/2019/QĐ-UBND UBND Long An Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 17/09/2019