18 chỉ tiêu phát triển KT-XH tỉnh Long An năm 2024


Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An và Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, nhận định các thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức cũng như kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử và những kết quả tích cực đạt được, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Tỉnh ủy thống nhất xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024.

Nguồn: Báo Long An